Regulamin

1. Definicje 1.1. Kontakt z Administratorem można uzyskać pod adresem sportowememypl@gmail.com 1.2. Użytkownik ? oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, działającą we własnym imieniu, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. 1.3. Konto Użytkownika ? konto do którego dostęp użytkownika możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się za pomocą konta na portalu Facebook. 1.4. Regulamin ? niniejszy dokument określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Właściciela. 1.6. Komentarz ? pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści. 1.7. Treść ? treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane osobowe, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) udostępnione w Serwisie dzięki Użytkownikom 1.8. Usługa ? usługa hostingu świadczona przez Właściciela na zasadach regulaminu oraz za pośrednictwem Serwisu. 2. Postanowienia ogólne i Zasady odpowiedzialności 2.1. Prawa Użytkownika ? Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo przeglądać Serwis, a także zamieszczać w nim treści. 2.2. Zasady wrzucania Treści ? Użytkownik może wrzucać Treść na stronę jedynie po zalogowaniu się poprzez portal Facebook. Wszelkie Treści umieszczane przez Użytkownika w Serwisie nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownik umieszczając Treść na stronie wyraża zgodę na korzystanie, udostępnianie, publikowanie i przetwarzanie jej przez Właściciela, który nie ponosi za nie odpowiedzialności. 2.3. Nadużycia i zachowania niedozwolone ? Administrator zapewnia narzędzia zgłaszania przez Użytkowników uwag i zastrzeżeń oraz informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Administrator udostępnia Użytkownikom adres e-mail sportowememypl@gmail.com 2.4. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 2.5. Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami są zabronione. W szczególności niedozwolone jest: a) używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność, b) promowanie innych stron internetowych, c) rozsyłanie spamu, d) umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usuwać / blokować materiały niezgodne z Regulaminem oraz obowiązującym prawem. 2.6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie z Serwisu, a w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. 2.7. W przypadku korespondencji poprzez adres e-mail i portal Facebook Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym. 2.8. W odniesieniu do utworów zamieszczanych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami). 2.9. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich umieszczanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność). 2.10. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane. 2.11. Użytkownik udziela Właścicielowi na czas nieokreślony, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalenie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika w dowolny sposób, na wszystkich polach eksploatacji, także do celów promocyjnych i reklamowych. 2.12. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Użytkowników. Treści przesłane przez Użytkowników i umieszczone przez Administratora nie są poglądami i opiniami Właściciela. Właściciel zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. 2.13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub podmioty trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który przesłał sporne zdjęcie lub wizerunek. Wszystkie treści tworzone są przez użytkowników portalu i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.